Bardzo ważne! Szanowni Rodzice!

26.04.2020Bardzo ważne!

Obowiązek uczestniczenia ucznia w zajęciach w ramach zdalnego nauczania

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na problemy pojawiające się z uczestnictwem dzieci w zajęciach w ramach zdalnego nauczania bardzo proszę o zrozumienie, że nie jest to czas wolny od zajęć. Pracujemy tak, jak jest to w tej chwili możliwe. Obowiązkiem dzieci jest wykonywanie zadań, udział w lekcjach on-line. W ten sposób nauczyciele mogą oceniać ich postępy. Nie wiemy, kiedy ostatecznie wrócimy do szkoły. Brak ocen może skutkować nieprzyjemną sytuacją tzn. niemożliwością sklasyfikowania ucznia na koniec roku. Nauczyciele, wychowawcy i ja dzwonimy wielokrotnie do rodziców dzieci, które unikają spełniania obowiązku szkolnego. Z tych rozmów sporządzamy notatki w celu potwierdzenia naszych działań. Jest to trudne i uciążliwe. Bardzo proszę rodziców o kontrolę działań uczniów i reagowanie na uwagi nauczycieli. Proszę zrozumieć, że nie jest to nasza złośliwość tylko konieczność . Dzieci do 18 roku życia mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach szkolnych.

 

( fragment komunikatu Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak)

 

W przypadku ustalenia przez dyrektora szkoły, że uczeń jego szkoły nie realizuje obowiązku szkolnego, zobowiązany jest w pierwszej kolejności podjąć działania o charakterze wychowawczym, jak próba kontaktu z przedstawicielami ustawowym dziecka (zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego obowiązkiem rodziców dziecka jest zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne) i wyjaśnienie przyczyn braku uczestnictwa ucznia w organizowanym przez szkołę nauczaniu zdalnym przez, które należy rozumieć m.in. prowadzone przez nauczyciela zajęcia on-line (w czasie rzeczywistym) oraz w innej formie np. poprzez wykonywanie prac domowych, ćwiczeń,  korzystanie z materiałów dydaktycznych dostępnych w sieci.

W dalszej kolejności (przy braku kontaktu z przedstawicielem ustawowym, bądź też dalszy brak realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia) dyrektor szkoły zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich środków prawnych tj. zawiadomić organ prowadzący szkołę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), a w przypadku zagrożenia dobra dziecka, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, sąd opiekuńczy (postępowania te mogą być prowadzono równolegle).

Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Autor: sp2ropa |