Konkurs - "w Krainie Lodu"

06.12.2018W krainie lodu”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie

zaprasza dzieci z edukacji wczesnoszkolnej do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym, którego tematem przewodnim jest lektura Aliny i Czesława Centkiewiczów Zaczarowana zagroda”.

Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzenie wyobraźni, a także prezentacja talentów plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie.

  2. Konkurs rozpoczyna się 7 grudnia 2018r. i trwać będzie do 8 stycznia 2019 roku. Prace nadesłane po upływie terminu, nie będą brały udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego).

  3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas I-III.

  4. Z jednaj placówki mogą wpłynąć maksymalnie 3 prace.

  5. Format pracy – A4.

  6. Praca wykonana dowolną techniką.

  7. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa i adres placówki.

  8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.01.2019 r.

  9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób.

  10. Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Koordynator: mgr Beata Stach

Prace należy przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie

Ropa 91

38-312 Ropa

KONKURS

SERDECZNIE ZAPRASZAM

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

.........................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „W krainie lodu” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie w celu umieszczenia danych osobowych na stronie szkoły, oraz wystawie pokonkursowej. ……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna

Autor: sp2ropa |