Wewnętrzne procedury- konsultacje

18.05.2020Wewnętrzne procedury prowadzenia konsultacji w Szkole Podstawowej nr 2                                im M. Konopnickiej w Ropie
–  zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół

 • Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
 • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 

Dyrektor

 • Przygotuje wraz z nauczycielami oraz upowszechni wśród nauczycieli, uczniów i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.
 • Przygotuje procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 • Przygotuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować.
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów.
 • Wyznaczona zostanie stała sala na konsultacje dla tej samej grupy.
 • Ustalone i upowszechnione zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).

Bibliotekarz, wyznaczy miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą, w której zostały przyjęte.

 • W miarę możliwości ograniczone zostanie przebywanie w szkole osób z zewnątrz.  Zachowane dodatkowe środki ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami.
 • Przy wejściu do szkoły  umieszczony płyn do dezynfekcji rąk i zobligowane wszystkie osoby wchodzące do korzystania z niego.
 • Pracownicy zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 • Zapewniony zostanie sprzęt i środki oraz monitorowane prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 • Przeprowadzone spotkanie z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy.
 • Wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Umieszczone w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Przygotowane ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich.

Nauczyciel,

 • Wyjaśni uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Zorganizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 • W miarę możliwości dopilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów
  i podręczników.
 • Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
 • Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
 • Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

 

Uczeń,

 • Otrzymuje możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaje się z ich harmonogramem.
 • Nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy pozostają w domu oraz stosują się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłosi ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyje ręce.
 • Z szatni korzysta według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myej ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła  je zmieniła.

 

 

 

 

 

+

Autor: sp2ropa |