Rekomendacje GIS - zajęcia rewalidacyjne

18.05.2020Wewnętrzne procedury dotyczące
organizacji zajęć rewalidacyjnych,
oraz indywidualnej realizacji podstawy programowej

w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Ropie–  zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół

 

 

 

Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych .

Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dziecka. Przy organizacji takich zajęć  uwzględnione będą  możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem
SARS-CoV-2 zajęcia będą  prowadzone wg. następujących procedur:

A. W zakresie warunków sanitarnych:

 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 • Zapewnione zostaną środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz przeprowadzony instruktaż ich prawidłowego stosowania.
 • Przestrzegane będą  zasady higieny  poprzez:
 • wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:
 1. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
 2. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
 • uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:
 1. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,
 2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
 3. po usunięciu środków ochrony osobistej,

Kadra :

 •  nie będzie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
 • zapewnione zostaną  środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,
 • w miarę możliwości używane będą osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
 • przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używane będą odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
 • Zapewniona zostanie odpowiednia liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej w łazienkach i na korytarzu szkoły
 •  Będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
 • Podczas posiłku używane będą  naczynia i sztućce jednorazowe wyrzucane po użyciu do kosza na śmieci.
 • Dzieci i młodzieży oraz kadra, zostaną poinformowani w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywane zostaną wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
 • Regularnie wietrzone będą pomieszczenia.
 • Regularnie dezynfekowane będą często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć. W szczególności ważne będzie:
 • regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,
 • dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.

 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć niezwłocznie podjęte zostaną kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie zawiadomieni rodzice bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz nawiązany będzie kontakt się telefoniczny z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 • Pracownicy  zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 •  Na bieżąco śledzone będą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  niezwłocznie odsunięci zostaną   od pracy i odesłani transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Przyjmowanie dzieci zostanie wstrzymane oraz powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczną i stosowane będą  ściśle do wydawane instrukcje i polecenia.
 • Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.
 • Ustalony zostanie obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzone rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 • Stosowane będą zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

B. W zakresie organizacji jednostki systemu oświaty:

 • Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
 • Poinformowani zostaną opiekunowie/ rodzice, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
 • W zajęciach nie mogą  będą mogły uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 • Dokonywany będzie pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej  po uprzednim uzyskaniu ich zgody.
 • Obowiązkowa będzie dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty.;
 • Uzgodniona  szybka ścieżka komunikacji z rodzicami dzieci i młodzieży w przypadku ich złego samopoczucia.
 •  Na bieżąco śledzone będą informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

 

 

C. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

 • Ograniczony zostanie kontakt kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
 • Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć.
 • Prowadzona będzie  praca indywidualna lub w małych grupach o stałym składzie.
 • Dostosowana zostanie wielkość  sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zalecane będzie częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie  preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Regularnie myty lub dezynfekowany będzie sprzęt rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).
 • Dzieci i młodzieży zostaną poinformowane, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

W miarę możliwości zachowywany będzie odpowiedni dystans społeczny, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.

 • Wietrzone będą  sale, w których przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę.
 • W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Instrukcja:

 • mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

 • dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 • prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 • prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

Autor: sp2ropa |