Wewnątrzszkolne procedury przeprowadzenia egzaminu po klasie VIII

08.06.2020 

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW

 

PO KL. VIII

 

WG WYTYCZNYCH MEN CKE GIS

 

& 1

 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

  1. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
   w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
   w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

  1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
   z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

  1. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

 1. zdający

 2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania
  i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

 3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

 4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy
np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 

  1. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne dla innych uczniów.

 

  1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

  1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła zapewni zapasowe przybory piśmiennicze dla zdających po ich zdezynfekowaniu. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

  1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający mogą przynieść własną butelkę z wodą.

 

  1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewni rezerwowego członka zespołu nadzorującego, który będzie mógł, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu
   na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

 

 

 

& 2

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

  1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

  1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
   w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
   i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
   z wyjątkiem sali egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
   co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

  1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

 2. wychodzi do toalety

 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

  1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

  2. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
   po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
   (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

  1. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
   z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 

 1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
  ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
  niż do 29 maja 2020 r.

 

 1. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.

 

 

  1. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane
   w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 

 

 

 

&3

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

  1. Przy wejściu do szkoły wywieszona będzie informacja:

 1. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

 2. zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

 3. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

 4. zawierającą numery telefonów do służb medycznych

 5. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

 

  1. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

 

  1. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu umieszczona będzie informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

  1. Egzamin będzie przeprowadzony w sali lekcyjnej z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.

 

  1. Ławki w sali egzaminacyjnej zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmn iej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostaną przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu
   od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni
   do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Zapewnione zostaną miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

 

  1. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi:

 1. egzamin z języka obcego nowożytnego w zakresie zadań
  na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane będzie nagranie
  z płyty CD

 2. sytuacja, w której sala egzaminacyjna jest wietrzona, tak aby nie tworzyć przeciągów.

 

  1. Sala egzaminacyjna będzie wietrzona przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając
   o zapewnienie komfortu zdających.

 

  1. Zdający będą mogli zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w zamkniętej szatni. Aby zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy wchodzenie do szatni będzie się odbywać pojedynczo, z zachowaniem środków bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

 

  1. Na bieżąco będą dezynfekowane toalety.

 

  1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

  1. Monitorowane będą codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

 

  1. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed
   i po każdym egzaminie. Dezynfekowane będą również

 1. odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z j. obcego

 2. przybory piśmiennicze, które w razie potrzeby zapewni szkoła dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.

 

  1. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegane będą zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

  1. Na terenie szkoły wyznaczone i przygotowane będzie pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Będzie to gabinet logopedyczny.

 

 

 

&4

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

 

  1. Członkowie zespołów nadzorujących przejdą szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

 

  1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 6.1.

 

  1. Paczki będą odbierane od kuriera i otwierane w rękawiczkach. Po odebraniu paczki zostanie ona przetarta szmatką z płynem dezynfekującym.

 

  1. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze
   od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze będą rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

 

  1. Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie zostaną poinformowani
   o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

 2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

 4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.

 

  1. Zdający zostaną poinformowani o godzinie przyjścia do szkoły w celu zminimalizowania ryzyka gromadzenia się przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną, zdający zostaną poinstruowani, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów,
z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z wprowadzeniem grup podczas wpuszczania zdających na egzamin

 

 1. W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający, którzy:

 1. korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu

 

 

 

  1. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność
   na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

  1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej

 

 

Sekcja 6.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 

 

  1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
   z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.18.).

 

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu
  lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację
  o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję
  o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

 

  1. PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia
   o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 

  1. Przygotowana zostanie procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, która będzie uwzględniać następujące założenia:

 1. pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem

 2. zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus),
  a także obowiązujących przepisów prawa

 3. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji
  i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

 4. w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt 6.1.

 

  1. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana
   o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się
   do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną (por. pkt 3.6.5.).

 

  1. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

 

Autor: sp2ropa |