Zarządzenie Dyrektora Szkoły. Funkcjonowanie Szkoły

28.08.2020Zarządzenie nr 3/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. M. Konopnickiej w Ropie
z dnia 1 września 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie w czasie epidemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się wewnętrzną Procedurę funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie w czasie epidemii, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

…………….……….................

(podpis dyrektora)


 

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickiej w Ropie

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Ropie w czasie epidemii.

§ 1

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.


 

W zakresie organizacji zajęć lekcyjnych

§ 2

 1. Należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia lekcyjne.

 2. Jeżeli istnieją ku temu możliwości lokalowe, jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

 3. Wykaz sal lekcyjnych przypisanych do danej klasy jest następujący:

Kl. I sala 14

Kl. II sala 4

Kl. III sala 4

Kl. IV sala 2

Kl. V sala 6

Kl. VI sala 13

Kl. VII sala 5

Kl. VIII sala 8

 

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 2. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 3. Uczniowie na lekcje wychowania fizycznego przebierają się w salach lekcyjnych pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego.

 4. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.

 5. Należy ograniczyć gry i zabawy, które wiążą się z nawiązywaniem bliskiego kontaktu.

 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i rzeczy.

 7. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

 8. Sale lekcyjne na każdej przerwie muszą być wietrzone.


 

W zakresie organizacji pracy biblioteki

§ 3

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach lub korzystać z płynu do dezynfekcji rąk, który dostępny jest w bibliotece. Maseczkę lub przyłbicę zakłada podczas wykonywania obowiązków.

 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy
  i współpracowników (minimum 1,5 m).

 3. Należy zapewnić systematyczne wietrzenie pomieszczeń.

 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają
  się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł.

 5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja
  o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.

 6. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów
  i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej.

 7. Wszystkie wypożyczone i zwrócone przez czytelników książki podlegają kwarantannie przez okres 3 dni.


 

W zakresie przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

§ 4

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w kwarantannie lub
  w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

 3. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły. Przestrzenią wspólną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 jest ganek szkolny.

 4. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,

  3. dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,

  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).

 5. Rodzice/ opiekunowie dzieci i uczniów klas I i przedszkola w wyjątkowych sytuacjach mogą z dziećmi wejść na teren szkoły (pod wyznaczoną salę lekcyjną) z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Po załatwieniu sprawy niezwłocznie opuszczają teren budynku.

 6. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

 7. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 8. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.

W zakresie organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

§ 5

 1. Nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

 2. Uczniowie klas IV – VIII przerwy międzylekcyjne spędzają w salach lekcyjnych.

 3. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. Celem skuteczniejszego pełnienia dyżuru i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przebywającym w salach w czasie przerwy na każdym poziomie dyżur będzie pełnić po dwóch nauczycieli.

 4. Jeżeli nauczyciele dyżurujący na danym poziomie uznają, że są w stanie zapewnić uczniom dostateczną opiekę oraz odpowiedni dystans społeczny, mogą im zezwolić na opuszczenie sal lekcyjnych na czas przerwy, ale wówczas ograniczają teren, po którym mogą się poruszać uczniowie. W tej strefie może przebywać na jednej przerwie tylko jedna klasa.

 5. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów przypisanych do innej strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa. W czasie przerwy na korytarzu uczniowie powinni założyć środki ochrony osobistej ( maseczki, przyłbice)

 6. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu udania się do pracowni informatycznej, przejście na lekcję wychowania fizycznego) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy.

 7. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

 8. W czasie trwania lekcji nie jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa
  i twarzy. Natomiast każdorazowe wyjście ucznia poza teren sali lekcyjnej np. do toalety, szatni, na korytarz wiąże się z obowiązkowym stosowaniem maseczki lub przyłbicy.

 

W zakresie wydawania posiłków

 

§ 6

 1. Ze względu na brak możliwości organizacyjnych posiłki spożywane są przez uczniów w salach lekcyjnych.

 2. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.

 3. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.

 4. Uczniowie posiłek mają dostarczony w opakowaniach jednorazowych i spożywają go przy użyciu sztućców jednokrotnego użytku.

 


 

 

Autor: sp2ropa |