ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROWADZENIE ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ W PRZEDSZKOLU PRZY SP NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ROPIE.

17.09.2020Ropa, 17.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

NA PROWADZENIE ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ W PRZEDSZKOLU

PRZY SP NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ROPIE.

 

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Ropa

 

Ropa 733, 38-312 Ropa

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsze zamówienie pn.: „Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkola przy SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie” jest realizowane w związku z projektem pt.: „Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie w ramach projektu pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy.” zwanego dalej (Projektem).

 

 1. NAZWY I KODY ZE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) OPISUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80110000-8 – Usługi szkolnictwa przedszkolnego

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych tj. w wieku 3-6 lat w przedszkolu przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie w ramach projektu pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

Na potrzeby zajęć będzie wykorzystywane wyposażenie dydaktyczne, którym dysponuje przedszkole. Harmonogram zajęć będzie ustalany na bieżąco, przy czym w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności średnie miesięczne zaangażowanie może ulec zmianie.

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.

 

 1. Wymiar godzinowy świadczenia usługi:

 

(2 grupy x 1 godzina ) co 2 tygodnie – 2 h w tygodniu Łączne zaangażowanie 48 h.

 

 1. Uczestnicy projektu: dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do przedszkola.

 

 1. Liczba osób objętych wsparciem: w jednej grupie znajdować się będzie 8 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat. Ze wsparcia korzystać będzie łącznie 16 dzieci.

 

Na potrzeby zajęć będzie wykorzystywane wyposażenie dydaktyczne, którym dysponuje przedszkole. Harmonogram zajęć będzie ustalany na bieżąco, przy czym w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności średnie miesięczne zaangażowanie może ulec zmianie.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie, Ropa 91, 38-312 Ropa.

 

 1. Termin realizacji zlecenia Zajęcia będą realizowane regularnie, wedle harmonogramu ustalonego z Dyrekcją przedszkola od 1 października 2020 r. do 30 sierpnia 2021 r.

 

 1. WYMAGANIA WOBEC OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAJĘCIA

 

Od osoby realizującej zajęcia wymagane są:

 

 1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku wychowanie fizyczne, zgodnym z prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

 

 1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, (wychowanie fizyczne) wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

 

lub

 

3.studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (wychowanie fizyczne) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

 1. Osoba realizująca zajęcia korzysta z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo oraz nie figuruje w rejestrze przestępców na tle seksualnym

 

Wykonawca zobowiązany jest wraz z oferta przesłać dokument (kopie lub oryginał) potwierdzający iż osoba prowadząca zajęcia logopedyczna spełnia wymagania odnośnie wykształcenia.

 

 1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY

 

 1. Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. posiada posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;

 

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu wymienionych wyżej warunków do realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego (załącznik nr 2 i nr

3 do zapytania ofertowego).

 

 

 1. SKŁADANIE OFERT

 

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  1. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście, przesłać pocztą) na adres:

 

Centrum Usług Oświatowych w Ropie, Ropa 780; 38-312 Ropa do dnia 25.09.2020 r. do godziny 9:00 lub

 1. Przesłać na adres email: cuo@eu-ropa.pl do dnia 25.09.2020 do godziny 9:00.

 

 1. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, co należy rozumieć jako moment fizycznego dostarczenia oferty pod wskazany adres lub zarejestrowania jej na skrzynce mailowej. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia po stronie podmiotów trzecich (poczty, firm kurierskich itp.).

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 

 1. pisemnej na adres: Centrum Usług Oświatowych w Ropie, Ropa 780;  38-312 Ropa

 

 1. elektronicznej na adres: cuo@eu-ropa.pl

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
  1. pisemnej na adres: Centrum Usług Oświatowych w Ropie, Ropa 780;  38-312 Ropa

 

 1. elektronicznej na adres: cuo@eu-ropa.pl

 

9.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 

 1. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy.
 2. Oferent oblicza cenę ofertową zgodnie z dyspozycją zawartą w druku OFERTA (załącznik nr 1).

 

 1. Cenę całkowitą należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena jest ceną całkowitą (tzw. wynagrodzenie brutto brutto), co oznacza, że Zamawiający odejmie od niej wszelkie koszty dodatkowe, w tym koszty wynagrodzenia, podatek, składki ZUS, w tym składki ZUS opłacane przez Zamawiającego tzw. „pochodne” od wynagrodzenia, zgodnie z przepisami. Cena zawiera podatek VAT, jeśli dotyczy.

 

 1. Wszystkie wartości określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

 

 1. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wszystkich danych i oświadczeń na potrzeby prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia netto.

 

 1. Wynagrodzenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie (wagę) określa procent.

 

Proponowana cena - 100%

 

Sposób oceny ofert:

 

W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

 

Cena najniższa spośród złożonych ofert

 

Otrzymane punkty = -------------------------------------------------

x 100

Cena badanej oferty

 

 

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

 

Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 

 1. Dokonania zmiany w treści niniejszego zapytania ofertowego i zmiany w terminie składania ofert.

 

 1. Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów lub przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu.

 

 1. Dokonania poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie.
 2. Odrzucenia złożonej przez Wykonawcę oferty w szczególności, jeżeli:
 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Unieważnienia całego postępowania, jeżeli:
 1. nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

 

 1. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

 

 1. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 

 1. postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia.

 

 1. Wezwania oferentów do złożenia ofert dodatkowych w przypadku uzyskania przez nich takiej samej liczby punktów.

 

 1. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

 

 1. Zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

12. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający Urząd Gminy w Ropie, Ropa 733, 38-312 Ropa,
 • współadministratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Usług Oświatowych w Ropie, Ropa

 

780;  38-312 Ropa

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Pn.: „Zakup i dostawa zabawek i sprzętu edukacyjnego do przedszkola przy SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie w związku z realizacją projektu pt.: „Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 

a. Osoby lub podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w

 

wykonywaniu czynności Administratora:

 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
 • podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową,

 

rachunkową;

b. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

 

 • Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w oparciu o inne dokumenty (w tym umowy o dofinansowanie) dot. realizowanego projektu w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i

 

unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z realizacją, audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego

 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

c. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępniane na żądanie odpowiednich instytucji do dnia 31 grudnia 2027 roku. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną będą one przechowywane przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie/wydania decyzji o dofinansowaniu projektu.

 

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

 

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

 

 

 

 

 

 

 1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:

 

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 

o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wyjaśnienie: prawo do ograniczania przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

W załączniku formularz na którym należy składać oferty

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20bez%20tytu%C5%82u%2000013.docx

Autor: sp2ropa |