Aneks do WSO - Zdalne nauczanie

25.10.2020Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r (ze zmianami obowiązującymi od 1 października 2020 roku). w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego od dnia 26 października br. wprowadza się poniższe zapisy:

1. Podstawowym narzędziem komunikacji dla nauczyciela, uczniów i rodziców jest e-dziennik. Zwłaszcza dotyczy to informowania uczniów i ich rodziców (opiekunów) o ocenach osiągnięć ucznia z przedmiotu, jego zachowaniu oraz uczestnictwa w zajęciach.

2. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywa się z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela ( m.in. platforma Teams, e-podreczniki.pl), zwłaszcza poprzez system wiadomości w e-dzienniku.

Odczytanie wiadomości (dotyczącej lekcji) od nauczyciela przez e-dziennik oraz obecność na zajęciach  w dniu zajęć traktowane  jest jako obecność na zajęciach. Brak odczytanej wiadomości oraz brak uczestnictwa w lekcji traktowany jest jako nieobecność na lekcji w danym dniu.
* Jeżeli z określonych powodów np. technicznych nie jest możliwe odczytanie materiałów skierowanych przez nauczyciela, uczeń lub jego rodzic powinien niezwłocznie wyjaśnić sytuację, dot. nie uczestniczenia w zajęciach.

3. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywa się na podstawie przesyłanych materiałów przez ucznia do nauczyciela. Wg podanych poniżej zasad:


- Uczeń jest zobowiązany do wykonania i przesłania zadań, formie  i terminie określonym przez nauczyciela (wiadomość w e-dzienniku).

- Nauczyciel, zadając polecenie określa, czy dana forma pracy jest oceniana, czy też przesłany materiał  jest dokumentacją pracy ucznia w domu.

- Określoną formę pracy wykonuje cała klasa, bądź wskazani uczniowie.

- Nauczyciel pozytywnie ocenia tylko autorskie prace uczniów – prace będące w całości lub we fragmencie kopią prac innych osób, uważane będą za plagiat i podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej.

- Brak wykonania i nie przesłanie do nauczyciela wskazanej formy pracy w określonym terminie, skutkuje wpisaniem cząstkowej oceny niedostatecznej.


4. Uczeń ma prawo do poprawy wszystkich uzyskanych podczas pracy zdalnej ocen ,w ciągu dwóch tygodni od daty postawienia oceny w e-dzienniku.


5. Oceny proponowane na koniec roku szkolnego i końcoworoczne wpisuje się zgodnie z obowiązującymi zapisami  Statutu Szkoły.

6. Podczas zdalnego nauczania uczeń musi wykazać się co najmniej 50 % obecnością na poszczególnych zajęciach. W sytuacji  nie osiągnięcia tego progu uczeń/uczennica jest nieklasyfikowany.

7. Kontakt (email, telefon, komunikatory itp.) rodzic- nauczyciel, nauczyciel- uczeń odbywa się tylko i wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Autor: sp2ropa |