Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły Jolanta Grzegorzek adres mailowy: sp2ropa@wp.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 183534193

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Do siedziby Szkoły nr 2 w Ropie można dojechać autobusem. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 100 metrów. 

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie

Do  budynku szkoły  prowadzi główne wejście znajdujące się od  ulicy   Jest  ono  ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze trzy wejścia - wykorzystywane jako drogi ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są  pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

W budynku ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Szkołą Podstawową nr 2 przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail: sp2ropa@wp.pl tel./faks: 183534193

Osoby uprawnione - klienci Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ropie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://sp2ropa.pl/

 

 

321693