Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Informacja dotycząca rekrutacji do Projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”.

Informacja dotycząca rekrutacji do Projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”.

Treść

 

OGŁOSZENIE

 

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminą Ropa ogłasza rekrutację Uczestników
i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu realizowane będą studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli w celu rozwoju kwalifikacji zawodowych.


 

Przewidziane wsparcie w poszczególnych szkołach zostało podane w Załączniku 1b do Regulaminu Projektu.


 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

  1. http://sp2ropa.pl/

  2. www.bip.malopolska.pl/zgzggorlice 

Oraz w wersji papierowej:

1) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie
 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie do 12 listopada 2021 r. dla rekrutacji na studia podyplomowe

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie do 30 listopada 2021 r. dla rekrutacji na kursy

/files/files/01_Regulamin%20Projektu.docx

/files/files/02_Regulamin%20Rekrutacji%20Nauczycieli.odt

/files/files/04_Za%C5%82%C4%85cznik%201a%20%E2%80%93%20Formularz%20zg%C5%82oszeniowy%20nauczyciela.odt

/files/files/05_Za%C5%82%C4%85cznik%201b%20-%20Lista%20szkole%C5%84_kurs%C3%B3w_studi%C3%B3w%20podyplomowych%20dla%20nauczycieli.odt

/files/files/Harmonogram%20rekrutacji%201.odt

222941