Przejdź do treści
Ropa 2 Banner
Przejdź do stopki

Informacja dotycząca rekrutacji do Projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”.- uczniowie

Informacja dotycząca rekrutacji do Projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”.- uczniowie

Treść

OGŁOSZENIE

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminą Ropa ogłasza rekrutację Uczestników
i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do Uczniów i Uczennic Szkół Podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe
i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.


 

Zajęcia realizowane w poszczególnych szkołach zostały podane w Załączniku 2b oraz 2d do Regulaminu Realizacji Projektu.


 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

  1. http://sp2ropa.pl/

  2. www.bip.malopolska.pl/zgzggorlice 

Oraz w wersji papierowej:

1) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie
 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie do 30 listopada 2021 r.

/files/files/01_Regulamin%20Projektu.odt

/files/files/03_Regulamin%20Rekrutacji%20Uczni%C3%B3w.odt

/files/files/06_Za%C5%82%C4%85cznik%202a%20%E2%80%93%20Formularz%20zg%C5%82oszeniowy%20ucznia(1).odt

/files/files/07_Za%C5%82%C4%85cznik%202b%20%E2%80%93%20Lista%20zaplanowanych%20zaj%C4%99%C4%87%20-%20Rozwijanie%20u%20uczni%C3%B3w%20kompetencji%20kluczowych%20(...).odt

/files/files/08_Za%C5%82%C4%85cznik%202c%20%E2%80%93%20Formularz%20zg%C5%82oszenia%20na%20zaj%C4%99cia%20ucznia%20ze%20specjalnymi%20potrzebami.odt

/files/files/09_Za%C5%82%C4%85cznik%202d%20%E2%80%93%20Lista%20zaplanowanych%20zaj%C4%99%C4%87%20specjalistycznych%20dla%20uczni%C3%B3w%20ze%20specjalnymi%20(...)%20(1).odt

/files/files/Harmonogram%20rekrutacji%201(1).odt

222941